Authors:

Biology and Medicine

Loshenko V.I. (Novosibirsk, Russian Federation), Prosenko A.E. (Novosibirsk, Russian Federation), Sivokhina L.N. (Novosibirsk, Russian Federation), Sakharov A.V. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
210-222

Krasil'nikova V.A. (Kyzyl, Russian Federation), Aizman R.I. (Novosibirsk, Russian Federation)
.....
178-192

Boryakova E.Е. (Nizhniy Novgorod, Russian Federation), Melnik S.А. (Nizhniy Novgorod, Russian Federation)
.....
177-193

Pages

Subscribe to Biology and Medicine